حضور در نمایشگاه صنعت برق شیراز

بازرگانی ولدان
مقدم شما را در یازدهمین نمایشگاه صنعت برق واقع محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز (گلستان) سالن حافظ غرفه A30 گرامی میداریم.زمان 29 دی الی 2 بهمن 1394
با حضور در نمایشگاه از تخفیفات ویژه نمایشگاهی استفاده کنید